Klimatyzacja obiektów medycznych

Posted: December 10, 2010 in klimatyzacja
Tags: , , , ,

Klimatyzacja obiektów medycznych ma na celu zapewnienie właściwej ilości powietrza wentylacyjnego i nadanie mu odpowiednich parametrów fizycznych tj. temperatury, wilgotności oraz odpowiedniej czystości pyłowej i mikrobiologicznej, a także rozcieńczanie i usuwanie substancji szkodliwych (np. gazy medyczne). Nowoczesna wentylacja i klimatyzacja jest niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłową pracę współczesnych sal operacyjnych. Czyste powietrze jest niezbędne w procesach leczenia pacjentów, gojenia się ran pooperacyjnych i bezpieczeństwa pracy personelu.

Jednak szpitale, to nie tylko bloki operacyjne, to także laboratoria, pomieszczenia zabiegowe, sale chorych, kuchnia, pralnia itd. Infrastruktura współczesnego szpitala przypomina małe miasto. W tych wszystkich pomieszczeniach szpitala niezbędne jest również utrzymanie parametrów zapewniających komfort pacjentom oraz pracownikom szpitala.
Niniejszy artykuł jest próbą określenia (na podstawie norm, rozporządzeń i wytycznych) parametrów technicznych oraz warunków, jakie powinna spełniać wentylacja i klimatyzacja zastosowana w szpitalach oraz próbą wytyczenia kierunku, w którym najprawdopodobniej będą zmierzały przepisy.
2.Temperatura, wilgotność, krotność wymian, przepływ powietrza
Odpowiednia temperatura, wilgotność, kierunek przepływu i krotność wymian powietrza zapewnia nie tylko komfort i bezpieczeństwo pracy personelowi szpitala, ale również pacjentom, szczególnie dotyczy to osób przebywających na salach operacyjnych. W miejscach przebywania ludzi nie objętych systemami wentylacji i klimatyzacji, poczucie komfortu cieplnego powinien zapewnić system centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach wyposażonych w obie instalacje, tj. wentylacji mechanicznej i c.o. należy eksploatować oba systemy w taki sposób i regulować nastawy, aby wykluczyć wzajemne antagonistyczne ich działanie, które zwiększyłoby straty, a zatem i podwyższałoby koszty energetyczne.
Na podstawie Rozporządzenia …
§ 149.1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń przez wentylacje, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
2. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy przez wentylację powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.


4.W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
5.Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób naturalny, wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. 2 .  Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń „§134.2.”:

§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewniæ kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
5.Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nie przeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, nie zawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń nie będących pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6.W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu.
7.W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla
zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw
w ich wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz
nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń.
8.Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
9.W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi, pobierającymi powietrze
do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10.Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową
W pomieszczeniu klimatyzowanym, z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyższa od temperatury punktu rosy powietrza w pomieszczeniu .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s