Centralna klimatyzacja

Posted: March 20, 2011 in klimatyzacja, wentylacja
Tags: , , ,

Powietrze uzdatniane w jednym, centralnym urządzeniu wentylacyjnym bądź klimatyzacyjnym może prawidłowo kształtować mikroklimat w kilku do kilkunastu pomieszczeniach gdy ich charakterystyki cieplne są podobne. Podobieństwo to powinno dotyczyć zarówno wielkości, jak i dynamiki wahań obciążeń cieplnych. W takim przypadku możliwa jest regulacja parametrów pracy urządzeń oraz procesów uzdatniania powietrza w oparciu o średnie parametry powietrza wywiewanego i nawiewanego do wszystkich pomieszczeń. Jednak takie warunki spełnione są rzadko. Zwykle poszczególne pomieszczenia, bądź niewielkie ich grupy, wymagają indywidualnego kształtowania parametrów powietrza nawiewanego o zmiennych stanach fizycznych, dostosowanych do chwilowych obciążeń cieplnych i wilgotnościowych. Zatem system wentylacji bądź klimatyzacji powinien mieć możliwość indywidualnych reakcji, adekwatnych do zmian obciążeń cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w poszczególnych pomieszczeniach. Jednym z takich systemów jest wentylacja bądź klimatyzacja realizowana za pomocą urządzeń z nagrzewnicami strefowymi. Urządzenia te mogą być ze stałymi, bądź zmiennymi strumieniami powietrza.
Rysunek 1. Schemat układu wentylacyjnego z otwartym przepływem powietrza, nagrzewnicami strefowymi oraz pośrednią regulacją części centralnej i bezpośrednią strefowej

Urządzenia z pośrednią regulacją części centralnej
Na rysunku 1 przedstawiono schemat urządzenia wentylacyjnego z otwartym przepływem powietrza i nagrzewnicami strefowymi. Centrala wentylacyjna sterowana jest regulatorem temperatury Rt. Regulator ten steruje procesami podgrzewania i chłodzenia powietrza w nagrzewnicy N i chłodnicy CH w funkcji temperatury zewnętrznej. Temperatura powietrza na wyjściu z centrali wentylacyjnej mierzona jest czujnikiem temperatury powietrza Ct. Jest ona ustalana oraz regulowana w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego.
W okresach zimowych nagrzewnica N w centrali oraz nagrzewnice strefowe N1, N2 i N3 pracują zapewniając wymagane temperatury powietrza nawiewanego do poszczególnych pomieszczeń. Regulacja indywidualnego podgrzewania powietrza do wymaganych temperatur nawiewu realizowana jest regulatorami Rtp w nagrzewnicach strefowych N1, N2 i N3. W okresach letnich powietrze chłodzone w centrali wentylacyjnej może być nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń lub po podgrzaniu w nagrzewnicach strefowych. Podgrzewanie powietrza w nagrzewnicach strefowych nie jest potrzebne w przypadkach, gdy bilanse cieplne zbliżone są do maksymalnych. Konieczność taka występuje przy obniżonych bilansach cieplnych. W okresach letnich uzdatnianie powietrza w centrali (jego ochładzanie) jest niezależne od pracy nagrzewnic strefowych. W okresie letnim mogą być sytuacje, że powietrze wentylujące po ochłodzeniu w centrali podgrzewane jest we wszystkich nagrzewnicach strefowych do wymaganych indywidualnych temperatur nawiewnych. W omawianym urządzeniu część wspólna, centralna, sterowana jest pośrednio w funkcji temperatury zewnętrznej, natomiast części strefowe – bezpośrednio sygnałami z pomieszczeń.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat urządzenia wentylacyjnego z otwartym przepływem powietrza oraz strefowymi nagrzewnicami i regulatorami przepływu powietrza.

W okresie zimowym regulacja przepływu powietrza jest podobna jak w okresie letnim. Po obniżeniu strumieni powietrza do wartości minimalnych (np.: Vmin = 0,5´V), przy tendencji do obniżenia temperatury w pomieszczeniach poniżej zadanej, następuje włączenie nagrzewnic strefowych i podgrzewanie powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury w każdej strefie.
Wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu powoduje ograniczenie mocy nagrzewnicy strefowej, aż do jej wyłączenia. Dalsze utrzymywanie się temperatury powietrza w pomieszczeniu powyżej zadanej powoduje wzrost strumienia powietrza wentylującego strefę.
Należy zaznaczyć, że zadana temperatura powietrza uzdatnionego w centrali mierzona czujnikiem Ct jest zawsze niższa od temperatury powietrza w pomieszczeniach. Można zatem przyjmować, że różnica ta odpowiada maksymalnemu przyrostowi temperatury powietrza nawiewanego w pomieszczeniach.
Na rysunku 3 przedstawiono schemat urządzenia klimatyzacyjnego ze stałymi strumieniami powietrza klimatyzującego z recyrkulacją powietrza wywiewanego, nagrzewnicami strefowymi oraz pośrednim sterowaniem części centralnej urządzenia i bezpośrednim nagrzewnic strefowych.

Advertisements
Comments
  1. Goo says:

    gdzie te rysunki??????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s