chłodnictwo i czynniki chłodnicze

Posted: April 3, 2011 in klimatyzacja
Tags: , ,

Światowy szczyt w Rio de Janeiro w 1992 roku stworzył, zdaniem przeważającej większości uczestników, ramy przyszłego rozwoju przemysłowego. Konieczność integracji i wyrównania poziomów technicznych jest jedną z podstawowych zasad, które z jednej strony powinny dać szansę obecnemu i przyszłym pokoleniom, a z drugiej – znaleźć zastosowanie w międzynarodowym przestrzeganiu aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Cel trwałego rozwoju, mimo że niektórzy to krytykują jako slogan, obowiązuje jako punkt odniesienia dla polityków. Ten stan można scharakteryzować przy pomocy poniższych przykładów:
•   6. Program działań proekologicznych Unii Europejskiej postuluje rozwój produkcji trwałych wyrobów i wzorców spożycia. Akcentuje on konieczność zintegrowania aspektów środowiskowych we wszystkich istotnych dziedzinach polityki, a zwłaszcza w funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych.
•   Zielona Księga UE na temat zintegrowanej polityki wytwarzania podkreśla między innymi konieczność optymalizacji produktów na całej ich “drodze życia”. Komunikacja i współpraca między wszystkimi uczestnikami – włączając użytkowników końcowych – są proponowane jako element kluczowy w długotrwałym, ciągłym rozwoju.
•   Tak zwany Dokument EEE dyrekcji generalnej “przedsiębiorstw”, dotyczący projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podkreśla natomiast znaczenie myślenia o trwałości i konieczność przestrzegania zaleceń integracji już w fazie projektu. Ponadto Dokument zarysowuje propozycje, w jaki sposób można wykorzystać warunki polityczne, normy międzynarodowe, dobrowolne porozumienia i udziały grup interesów w celu dojścia do nowej koncepcji dopuszczania w procesie trwałego rozwoju.

Systemy chłodnicze  i klimatyzacja w supermarketach
Wielorakość i różnorodność działań badawczych konstrukcji, nastawionych na nowe koncepcje rozwoju urządzeń chłodniczych i klimatyzacji dla supermarketów, została wywołana potrzebami ekonomicznymi i ekologicznymi. Z jednej strony, energetyczne koszty eksploatacji urządzeń chłodniczych na ogół mają ten sam rząd wielkości, co korzyści ekonomiczne. Z drugiej strony pojawiają się wymagania społeczeństw w zakresie proekologicznych systemów produkcji. Projekt optymalnego systemu chłodniczego jest w związku z tym, z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, czynnikiem decydującym. Różnorodne towary sprzedawane w supermarketach wymagają różnych temperatur przechowywania. Poniższe zestawienie ukazuje rozpiętość temperatur chłodzenia, wymaganych w typowych supermarketach:
towary mrożone     -29 do -18oC
lody     -26 do -22oC
ryby i owoce morza     -5 do -1oC
mięso i drób     -1 do +3oC
produkty świeże     -3 do +8oC
owoce i warzywa     7 do 10oC

Typowe urządzenie chłodnicze dla supermarketu obsługuje strefy niskiej i średniej temperatury, przy temperaturach odparowania -35oC lub -10oC.

Systemy bezpośredniego odparowania
W systemach z bezpośrednim odparowaniem parowacze znajdują się bezpośrednio w poszczególnych meblach chłodniczych i klimatyzacji. Skraplacze mogą być umieszczane w budynku, w maszynowniach chłodzonych powietrzem zewnętrznym lub też na zewnątrz budynku. Ciepło skraplania może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej dla celów sanitarnych.
Systemy bezpośredniego odparowania stanowią dominującą w świecie technologię urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach. Stosowane w tych urządzeniach czynniki chłodnicze to związki HCFC (R 22) lub HFC takie jak R 507 i R 404A oraz rzadziej R 134a dla średnich temperatur chłodzenia. W krajach rozwijających się jest stosowany jeszcze czynnik z grupy węglowodorowej CFC R 502, lecz w niezbyt dużym zakresie. W systemach bezpośredniego odparowania część prowadząca czynnik chłodniczy zawsze znajduje się na sali sprzedaży dostępnej dla kupujących. Z tego powodu niezbędna jest z reguły najwyższa klasa bezpieczeństwa przy stosowaniu czynników chłodniczych (np. L1 wg EN-378 [2]).

Systemy pośrednie
Pośrednie systemy chłodnicze są wyposażone w obieg wtórny, w którym cyrkuluje czynnik pośredni transportujący chłód do odbiorników. Następnie energia cieplna odebrana z przestrzeni chłodzonej jest transportowana do parowacza, gdzie czynnik pośredni ulega schłodzeniu. Główny (pierwotny) układ, w obiegu którego znajduje się czynnik chłodniczy, przeważnie znajduje się w zabezpieczonej maszynowni, co oznacza, że jest odizolowany od przestrzeni ogólnie dostępnych. Obieg pierwotny jest bardzo zwarty, dzięki czemu może być napełniony znacznie zmniejszoną ilością czynnika chłodniczego. Systemy pośrednie mogą pracować zarówno przy napełnieniu czynnikami chłodniczymi z grupy HFC lub węglowodorami, jak i NH3. Maszynownie wraz z wewnętrznymi instalacjami zabezpieczającymi stanowią dodatkowe koszty, głównie inwestycyjne. W ostatnim czasie więcej uwagi poświęca się stosowaniu w instalacjach zamrażalniczych mediów pośredniczących ze zmianą fazy (papka lodowa lub CO2) .

Advertisements
Comments
  1. deww says:

    mam problem ze skraplaniem się wody przy wlocie powietrza z wentylacji do pokoju, wentylacja mechaniczna z rur kanalizacyjnych, jeszcze nic nie ocieplane.

    Na strych planuje założyć 30cm wełny, rury wentylacyjne też okręcić wełną 30cm i okręcić folią stretch żeby się wszystko trzymało, tylko czy to wyeliminuje wykraplanie się wody z tego wlotu?

    Problem powstał gdy temperatura na zewnątrz jest nocami bardzo niska coś koło 5 stopni, w domu wilgotność utrzymuję się na poziomie 60-70%, temperatura wewnątrz 25 stopni przy wentylacji działającej bez prezerwy. Rozumiem że woda skrapla się ponieważ zimne powietrze wlatując do pomieszczenia trafia na gorące powietrze. Czy można to wyeliminować? rozumiem że gdy przyjdzie mróz na -20stopni na zewnątrz to zrobi się 45 stopni różnicy i będę musiał podłożyć wiadro które będę codziennie opróżniać ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s