wentylacja i klimatyzacja

Posted: April 21, 2011 in klimatyzacja, wentylacja z odzyskiem ciepła
Tags: , ,

Stan techniki wentylacji i klimatyzacji jest bezpośrednio związany z wieloma dziedzinami techniki i architektury, budownictwa, różnych gałęzi technologii stosowanych w przemyśle, energetyce, ze środowiskiem zewnętrznym oraz wewnętrznym itp. Z tych uwarunkowań wyrastają potrzeby i konieczność wprowadzania coraz to nowych rozwiązań technicznych.

Potrzeba wentylacji wiąże się z istnieniem budynków lub pojedynczych pomieszczeń, które chroniąc człowieka przed niekorzystnymi wpływami klimatycznymi stwarzają (z różnych przyczyn) warunki sprzyjające pogarszaniu się właściwości powietrza wewnętrznego. Zapobieganie lub chociażby minimalizacja negatywnego oddziaływania tych warunków jest podstawową funkcją wentylacji i klimatyzacji.
Kompleksowe i pełne wykorzystanie wentylacji ma miejsce przy tworzeniu sztucznego klimatu właściwego dla danego pomieszczenia i procesu jego użytkowania. Technika wentylacji iklimatyzacji stanowi bardzo ważny czynnik działania na rzecz zdrowia i komfortu pracy i wypoczynku ludzi. Oddziałuje także na jakość procesów technologicznych produkcji zmierzając do stworzenia niełatwego kompromisu między tymi różnorodnymi uwarunkowaniami.

Problemy energetyczne prowadzą do konieczności traktowania budynku i urządzeń zużywających energię jako jednego obiektu z pełną współzależnością systemów. To z kolei wymusza zastosowanie systemu centralnego zarządzania energią w budynku, a w konsekwencji do pojęcia “budynku inteligentnego”, w rzeczywistości systemu inteligentnego. Takie założenia i wymagania projektowe powinny spowodować opracowanie nowych i szybkich metod obliczania i doboru elementów funkcjonalnych i urządzeń przy uwzględnieniu racjonalności i ekonomiczności rozwiązań. 
W większości przypadków ostatecznemu wyborowi urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają zostać zakupione i zainstalowane w obiekcie będącym w trakcie budowy bądź remontu generalnego, towarzyszy dokładna analiza oferty rynkowej urządzeń pod względem zgodności ich parametrów technicznych (mocy, wydajności, głośności, wibracji, typów sprężarek i wentylatorów itp.) z wymaganymi w projekcie. Jest to oczywista i przez nikogo obecnie nie kwestionowana procedura, mająca na celu maksymalne obniżenie wielkości nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania założonych parametrów pracy systemów wentylacji i klimatyzacji.
Drugim kryterium wyboru urządzeń są ich dane eksploatacyjne; porównywane są sprawności energetyczne, izolacje cieplne, wewnętrzne opory przepływu (np. przez parownik agregatu do schładzania wody). Czasami jeszcze jest rozważany czas gwarancji udzielanej użytkownikowi przez producenta oraz dostępność serwisu i jego koszt.
Przedstawione porównania są zwykle prowadzone dopiero wtedy, gdy urządzenia co najmniej dwóch potencjalnych dostawców spełniają cenowe wymagania inwestora oraz techniczne i eksploatacyjne wymagania projektu. Z reguły na tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja o zakupie danego typu urządzeń.
jest zbyt częste występowanie zaniedbań w zakresie podstawowych chociażby czynności obsługowych prowadzonych we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu serwisów firmowych. W większych obiektach (przemysł, szpitale, biurowce, pawilony handlowe) z reguły istnieją mniej lub bardziej sprawne służby techniczne, które starają się utrzymać urządzenia w stanie względnej sprawności technicznej. W zdecydowanej większości pozostałych przypadków niekompetencja, irracjonalna oszczędność kosztów eksploatacji i opieszałość użytkowników może w krótkim czasie doprowadzić instalacje i urządzenia klimatyzacyjne do całkowitej degradacji technicznej.

Advertisements
Comments
  1. sett says:

    Sprężarki wyporowe charakteryzują się możliwością uzyskania wysokiego sprężu przy zastosowaniu sprężarki jednostopniowej. Ze względu na zakres ciśnień ssania istnieje brak ograniczeń w pracy sprężarki. W tych sprężarkach czynnik jest tłoczony w sposób pulsacyjny.
    Klimatyzator TM typoszeregu ZX, ze sprężarkami spiralnymi, została opracowana celem zaspokojenia szerokiego zakresu aplikacji chłodniczych pokrywających średni
    zakres temperatur parowania (dostępne są także już wersje dla niskich temperatur). Produkowane są zgodnie z najnowszymi europejskimi i amerykańskimi wymaganiami bezpieczeństwa a szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo użytkownika. Agregaty serii ZX ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, wyposażone są w sprężarki spiralne najnowszej generacji oraz elektroniczny system kontroli i zabezpieczenia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s